Miljöpolicy
Svenska Servicestyrkan AB ligger i framkant inom avfallshämtning och förvaltning av miljörum med god kunskap och hög kompetens.
Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:

  • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
  • Prioritera miljöcertifierade leverantörer och underentreprenörer i möjligaste mån
  • Sträva efter att minska utsläppen från egna utförda transporter
  • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt
  • Aktivt arbeta mot att öka insamlingen och återvinningen av material
  • Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

Varje anställd hos oss åtar sig att:

  • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
  • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

Kontakta oss

Miljö

En transport hämtar flera sorterade material i kärl, vilket leder till minskade utsläpp och högre sorteringsgrad. Vår sortering för byggavfall uppfyller nya kraven från Naturvårdsverket.

Arbetsmiljö

Fyll kärlen där avfallet produceras. Renare och säkrare arbetsplats när avfall slängs direkt i kärl.

Ekonomi

Fast pris för samtliga fraktioner och material. Ingen hyra eller inköp av säck och container.